menu
more_vert
基于jquery类库的绘制二维码的插件jquery.qrcode.js

作者:dayu


<script type="text/javascript" src="js/jquery.qrcode.min.js"></script>
2:创建一个用于包含 QRcode 图片的 DOM 元素
<div //二维码颜色
});
}
generateQRCode("table",300, 300, "二维码"); //可以在页面中直接生成一个二维码,可以用手机读取二维码信息。
//jquery-qrcode这个库是采用 charCodeAt这个方式进行编码转换的,而这个方法默认会获取它的 Unicode 编码,英文是没有问题,如果是中文,需要进行
//中文编码格式转换
function utf16to8(str) {
 var out, i, len, c;
 out = "";
 len = str.length;
 for (i = 0; i < len; i++) {
  c = str.charCodeAt(i);
  if ((c >= 0x0001) && (c <= 0x007F)) {
   out += str.charAt(i);
  } else if (c > 0x07FF) {
   out += String.fromCharCode(0xE0 | ((c >> 12) & 0x0F));
   out += String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 6) & 0x3F));
   out += String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 0) & 0x3F));
  } else {
   out += String.fromCharCode(0xC0 | ((c >> 6) & 0x1F));
   out += String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 0) & 0x3F));
  }
 }
 return out;
}
</script>

基于jquery类库的绘制二维码的插件jquery.qrcode.js

原文地址:http://www.cnblogs.com/kelly2017/p/7207670.html