menu
more_vert
Ngnix VS Apache

作者:dayu

Ngnix和Apache各有优缺点,

Ngnix在并发性能上比Apache好太多了

原因是,Ngnix是采用的epoll网络I/O模型, 而Apache采用的是select网络I/O模型

具体参见:http://zyan.cc/nginx_php_v6/

经典Ngnix博文

Ngnix VS Apache

原文地址:http://www.cnblogs.com/yyf573462811/p/7230217.htmlProcessed Time:0.19364619255066

_REQUEST:
Array
(
    [0] => read
    [1] => 94750
)
_SESSION:
Array
(
    [fid] => 4
)